• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 2016

HAKEM KURULU’NDAN
Hakem Kurulu’ndan
MEDYA VE SAĞLIK
MEDIA AND HEALTH
Hande ARPAT
MEDYANIN SINIFSAL TEMELLERİ: EMEĞİN GERÇEKLERİ VE SERMAYENİN İLLÜZYONLARI
CLASS ANALYSIS OF MEDIA: REALITIES OF LABOUR AND ILLUSIONS OF CAPITAL
Gamze YÜCESAN-ÖZDEMİR, Çağrı KADEROĞLU BULUT
ÇOCUK İSTİSMARI VE MEDYADAKİ YANSIMALARI
CHILD ABUSE AND ITS REFL ECTIONS ON MEDIA
Tevhide Ekin SÜT
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM : SAĞLIK PARADİGMASI VE MEDYA
TRANSFORMATION IN HEALTH: HEALTH PARADIGM AND MEDIA
Deniz SEZGİN
TÜRKİYE’DE TELEVİZYON DİZİLERİNDE HEKİM İMAJI
THE MEDICAL DOCTOR IMAGE IN THE TELEVISION SERIES IN TURKEY
Hande UZ, L. Doğan TILIÇ
MEDYADA TIBBİ ETİK İHLALLER
THE VIOLATIONS OF MEDICAL ETHICS IN THE MEDIA
Naki BULUT
HEKİMLER VE TOPLUMSAL CİNSİYET
PHYSICIANS AND GENDER
Başak GÖKTAŞ, İlker BELEK
AKP’NİN MUHAFAZAKÂRLIĞI KADINI İKNA EDEBİLİYOR MU?
IS AKP CONSERVATION SUFF ICIENT TO PERSUADE WOMEN?
Fatma ÖZDEMİR, Başak GÖKTAŞ, İlker BELEK
KÜRESEL SERMAYENİN “YENİ” SİLAHLARI: TTIP, TPP VE TISA
“NEW” WEAPONS OF GLOBAL CAPITAL: TTIP, TPP, AND TISA
Hande ARPAT, Özgür ERBAŞ
COP21 PARİS TOPLANTISI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI TTB TUTUMU
COP21 PARIS MEETING AND TMA ATTITUDE AGAINST CLIMATE CHANGE
Kayıhan PALA, Bayazıt İLHAN
SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ
THE COMMUNIQUE OF THE SYMPOSIUM “WAR, MIGRATION AND HEALTH”
SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SOMA A.Ş. EYNEZ YERALTI LİNYİT MADENİ OCAĞI-İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
THE INVESTIGATION AND ASSESSMENT REPORT BY TURKISH MEDICAL ASSOCIATION ON THE WORKPLACE HEALTH UNIT OF SOMA INC., EYNEZ UNDERGROUND LIGNITE MINE