• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs - Haziran 2019

EDİTÖR’DEN
KAPİTALİZMİN KRİZİNDE KADIN VE SAĞLIK
WOMEN AND HEALTH IN THE CRISIS OF CAPITALISM
Aslı DAVAS, Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN
KRİZ İŞSİZLER VE ÇALIŞMAK İSTEDİĞİ HALDE İŞSİZ SAYILMAYANLAR
CRISIS UNEMPLOYED AND THE UNCOUNTED
Seçil Aysed BAHÇE, Emel MEMİŞ
KRİZLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET BOYUTU İLE ANALİZİ
GENDER ANALYSIS OF ECONOMICAL CRISIS
Ayşe Gül YILGÖR
EKONOMİK KRİZİ TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDAN OKUMAK: HANEHALKI GEÇİNME STRATEJİLERİ VE KADINLAR
READING THE ECONOMICAL CRISIS FROM THE LENS OF GENDER: HOUSEHOLD SURVIVAL STRATEGIES AND WOMEN
Ecehan BALTA
GÖÇ PREKARYALAŞMA VE KADIN EMEĞİ: TÜRKİYE’DE SURİYELİ KADINLARIN MEVSİMLİK TARIMSAL ÜRETİMDEKİ YERİ
MIGRATION PRECARISATION AND WOMEN’S LABOUR: THE ROLE OF SYRIAN WOMEN IN TURKEY’S SEASONAL AGRICULTURAL WORK
Saniye DEDEOĞLU
EKONOMİK KRİZİN VE SENDİKALARIN CİNSİYETİ
GENDER OF ECONOMIC CRISIS AND TRADE UNIONS
Necla AKGÖKÇE
EKONOMİK KRİZİN KADINLARIN SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİMİNE ETKİLERİ
THE EFF ECTS OF ECONOMIC CRISIS ON WOMEN’S ACCESS TO HEALTH SERVICE
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
EKONOMİK KRİZİN YAŞLI KADINLARIN KRONİK HASTALIKLARINA VE BAKIMLARINA ETKİSİ
THE EFF ECT OF ECONOMIC CRISIS ON CHRONIC DISEASES AND CARE OF OLDER WOMEN
Reyhan UÇKU
EKONOMİK KRİZİN CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞINA ETKİLERİ
THE EFF ECTS OF ECONOMIC CRISIS ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH
Zeynep Sedef VAROL
EKONOMİK KRİZLERİN KADIN RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİ
THE EFF ECTS OF ECONOMIC CRISIS ON WOMEN’S MENTAL HEALTH
Banu ASLANTAŞ ERTEKİN, Zerrin OĞLAĞU
EKONOMİK KRİZ/KRİZLER VE LGBTİQ+ BİREYLER
ECONOMIC CRISIS/CRISES AND LGBTIQ+ INDIVIDUALS
Filiz AK