• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz - Ağustos 2019

EDİTÖR’DEN
GIDA VE SAĞLIK
FOOD AND HEALTH
Bülent ŞIK, Onur HAMZAOĞLU
ARKEOLOJİK VE ARKEOMETRİK BİLGİLER EŞLİĞİNDE BESLENME SAĞLIK İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITION AND HEALTH WITH ARCHAEOLOGICAL AND ARCHAEOMETRIC INFORMATION
Ahmet UHRI
GIDA VE SAĞLIK İLİŞKİSİNDE BİRBİRİNE BAĞLI ÜÇ KAVRAM: GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ VE GIDA EGEMENLİĞİ
THREE INTERDEPENDENT CONCEPTS IN FOOD-HEALTH RELATIONS: FOOD SECURITY FOOD SAFETY AND FOOD SOVEREIGNTY
Umut KOCAGÖZ
SERMAYENİN “GIDA”SI GEÇİMLİK TARIM
CAPITAL FEEDS ITSELF BY DESTROYING SUBSISTENCE AGRICULTURE
Gaye YILMAZ
YEREL TOHUMLAR BİYOÇEŞİTLİLİK VE AGROEKOLOJİK TARIM İLE SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLER
RELATIONS BETWEEN LOCAL SEEDS, BIODIVERSITY, AGRO-ECOLOGICAL FARMING AND HEALTH
Tayfun ÖZKAYA
GIDADA TAĞŞİŞİN TARİHİ VE POLİTİK EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN INQUIRY ON THE HISTORY AND POLITICAL ECONOMY OF FOOD ADULTERATION
Orkun DOĞAN
TÜRKİYE’DE GIDA GÜVENLİĞİNDE HUKUKSAL DURUM: BİYOGÜVENLİK YASASI - GDO’LU GIDALAR / KAMU KURUMLARININ YETKİLERİ
LEGISLATION RELATED TO BIOSAFETY IN TURKEY - GM FOODS / AUTHORITIES OF PUBLIC INSTITUTIONS
Tülay EKİCİ
GIDA KATKILARININ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFF ECTS OF FOOD ADDITIVES ON CHILD HEALTH
Bülent KARA
ENDOKRİN BOZUCULAR VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
THE ENDOCRINE DISRUPTERS AND THEIR EFF ECTS ON HUMAN HEALTH
Mehmet Nuri ÖZBEK
SAVAŞ GIDA GÜVENCESİ İÇİN NASIL BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR?
WHAT THREAT THAT WAR POSES TO FOOD SECURITY?
Zeki GÜL
GÜVENCESİZ HAYATLAR: GÖÇ GÖÇMENLİK BESLENME VE SAĞLIK
UNSECURED LIVES: MIGRATION IMMIGRATION NUTRITION AND HEALTH
Zeynep ALTIN