• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 2017

ÇIKARKEN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
HAKEM KURULU’NDAN
GELENEKSEL TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI
TRADITIONAL, COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE PRACTICES
Osman ÖZTÜRK, Nilay ETİLER, M. Murat CİVANER
GERİCİLİK DÖNEMİNDE TIBBA “ALTERNATİF” DAYATMASI
FORCING “ALTERNATIVE” ON MEDICINE IN THE PERIOD OF REACTIONISM
İlker BELEK
HEKİMİN MODERN TIP DIŞI YÖNTEMLERE YAKLAŞIMI NASIL OLMALI?
HOW SHOULD PHYSICIANS’ APPROACH BE TO THE METHODS OUTSIDE MODERN MEDICINE?
M. Murat CİVANER
MOLEKÜLDEN İLACA AMA BİTKİDEN NEREYE?
FROM MOLECULE TO DRUG, BUT WHERE TO FROM HERB?
Ersin YARIŞ
BİLİME KARŞI YALANCI BİLİM (PSEUDOBİLİM) ÖRNEĞİ: HOMEOPATİ
THE EXAMPLE OF PSEUDOSCIENCE VERSUS SCIENCE: HOMEOPATHY
Alper B. İSKİT
SAĞLIK ANTROPOLOJİSİ AÇISINDAN GELENEKSEL TEDAVİ UYGULAMALARI
TRADITIONAL MEDICINE PRACTICES FROM THE POINT OF HEALTH ANTHROPOLOGY
Nuran ELMACI
HALK HEKİMLİĞİ VE TAMAMLAYICI ALTERNATİF TIP ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
A REVIEW OF TRADITIONAL MEDICINE AND COMPLEMENTARY ALTERNATIVE MEDICINE
H. Hüseyin POLAT
GERİCİLİĞİN KISKACINDA SAĞLIK
HEALTH TRAPPED BY RELIGIONIZATION
Hande ARPAT
ZİYA ÖZEL/ZAKKUM OLAYI: YAZIŞMALARDAN TTB VE MERKEZİ OTORİTE TUTUMU
THE CASE OF DR. ZIYA ÖZEL/OLEANDER (ZAKKUM): THE ATTITUDES OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION (TMA) AND CENTRAL AUTHORITY ON THE BASIS OF PAST CORRESPONDENCE
Eriş BİLALOĞLU
AVRUPALI HEKİMLER DAİMİ KOMİTESİ (CPME) TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF UYGULAMALAR ÜZERİNE TUTUM BELGESİ
STANDING COMMITTEE OF EUROPEAN DOCTORS (CPME) POSITION PAPER ON COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE TREATMENTS
Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN TTB TARAFINDAN AÇILAN DAVANIN BAŞVURU METNİ
THE APPLICATION TEXT FOR THE LEGAL ACTION BROUGHT BY TURKISH MEDICAL ASSOCIATION (TMA) AGAINST BY-LAW ON TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE PRACTICES
Türk Tabipleri Birliği
TIPTA UZMANLIK DERNEKLERİNİN GELENEKSEL VE ALTERNATİF TIP YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
THE OPINIONS OF THE MEDICAL SPECIALTY SOCIETIES REGARDING THE DRAFT REGULATION ON TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE
TTB-UDEK