• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak - Şubat 2019

EDİTÖR’DEN
MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE MESLEK ÖRGÜTÜNÜN ÖZERKLİĞİ
PROFESSIONAL INDEPENDENCE AND AUTONOMY OF PROFESSIONAL ORGANIZATION
Feride Aksu TANIK, Osman ÖZTÜRK
SAĞLIK REFORMLARI VE ESNEK ÜRETİM HEKİM ÖZERKLİĞİNİ NASIL ETKİLİYOR?
HOW DO HEALTH REFORMS AND FLEXIBLE PRODUCTION AFF ECT PHYSICIAN AUTONOMY?
Onur HAMZAOĞLU, Özlem ÖZKAN
MESLEKLER ÜZERİNE KISA BİR DENEME
A SHORT ESSAY ON OCCUPATIONS
Yavuz ÜÇKUYU
PROFESYONEL MESLEKLERDE BAĞIMSIZLIK VE ÖZERKLİK : SAĞLIK TORBA YASASI GEREKÇELERİ KOMİSYON VE GENEL KURUL TUTANAKLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRME
INDEPENDENCE AND AUTONOMY IN PROFESSIONAL OCCUPATIONS: AN EVALUATION WITHIN THE LIGHT OF THE HEALTH OMNIBUS ACT’S RATIONALE, THE COMMISSION AND GENERAL ASSEMBLY MINUTES
Kasım AKBAŞ
DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ BELGELERİNDE MESLEKİ BAĞIMSIZLIK
PROFESSIONAL AUTONOMY IN WORLD MEDICAL ASSOCIATION’S POLICIES
M. Murat CİVANER, Feride Aksu TANIK
“6023”TE TTB’YE RAĞMEN YAPILAN DÜZENLEMELERLE HEDEFLENEN NE?
WHAT IS THE AIM OF ARRANGEMENTS IN THE LAW NO. 6023 AGAINST THE TMA?
Eriş BİLALOĞLU
TTB VE MESLEKİ BAĞIMSIZLIK, MESLEK ÖRGÜTÜ BAĞIMSIZLIĞI MÜCADELESİ
TMA AND STRUGGLE FOR PROFESSIONAL AUTONOMY, AUTONOMY OF THE PROFESSIONAL INSTITUTION
Bayazıt İLHAN
GÜVENLİK SORUŞTURMASI/ HAKLARDAN “ARINDIRMA”
SECURITY CLEARANCE / “CLEANSING” OF RIGHTS
Ziynet ÖZÇELİK
HUKUKLA BAĞINI KOPARTAN İKTİDARIN TORBA YASASI
OMNIBUS LAW OF A RULING PARTY BROKEN APART FROM LAW
Mustafa GÜLER
YAPISAL ŞİDDETİN MECLİSTE TEZAHÜRÜ: TORBA YASA GÖRÜŞMELERİ
MANIFESTATION OF STRUCTURAL VIOLENCE IN TH E PARLIAMENT: OMNIBUS LAW DISCUSSIONS
Necdet İPEKYÜZ
TORBA YASA MECLİS GÖRÜŞMELERİ İZLENİMLERİ
IMPRESSIONS FROM PARLIAMENTARY DISCUSSION ON OMNIBUS LAW
Ali ŞEKER
19 LİRA 20 KURUŞLUK OLAY
AN EVENT WORTH 19 LIRA AND 20 KURUş
Naki BULUT